Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Προτεινόμενη ρύθμιση για αποφοίτους ΔΥΛΣ με προϋπηρεσία Λ/Φ


Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη της ίσης μεταχείρισης, της δικαιοσύνης και της ισονομίας μεταξύ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με όμοια προσφορά και προσόντα και τα οποία είχαν την πρόθεση να εξελιχθούν εντός του Σώματος.
  
Ως απαραίτητο προσόν για τους υποψηφίους υπηρετούντες από το 1996 έως και το 2000 ως Λ/Φ στο Λ.Σ. συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς κατάταξης στην Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ήταν η ευδόκιμη υπηρεσία στο Λ.Σ. τριών (03) ετών.

   
Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο  τριετής (03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (ν.2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.

Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια  εκπαίδευση) ενώ από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο προβλεπόμενο  χρόνο  θεωρούμενοι υπεράριθμοι  στις  οικείες επετηρίδες ενώ επί του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται  στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.
   
Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής, να τύχουν των προβλεπομένων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.
  
Για τους παραπάνω λόγους αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση βαθμολογικά στους βαθμούς Α/Ξ Λ.Σ. του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.
  
Τόσο με το άρθρ. 112 «Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», του ν. 4504/2017, όσο και με παλαιότερη διάταξη, ρυθμίσθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως Λ/Φ, για τα στελέχη αποφοίτησαν από τα 32, 33 και 34 σχολεία ΔΥΛΣ.
  
Ακολουθεί πρόταση ρύθμισης ως εξής:

Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου  προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό Α/Ξ Λ.Σ. των προερχομένων εκ της κατηγορίας αυτής για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής, για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ.

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.
Auto Scroll Stop Scroll