Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Τροπολογία για αποκατάσταση της αδικίας για τους Πενταετείς Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ – Ε.Μ.Θ


 1. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) εφαρμόζονται στο σύνολο των βαθμοφόρων   που έχουν υπηρετήσει με τον θεσμό του ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως διαπιστώνεται  από το πιστοποιητικό τύπου Α΄ ή άλλο αντίστοιχο  πιστοποιητικό,  ο ανωτέρω χρόνος  λογίζεται ως πραγματικός χρόνος  υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την  βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών, που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω σχόλες. 
2. Εντός δύο (02) μηνών από την έναρξη ισχύος  του παρόντος, εκδίδονται οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς και κάθε άλλης διάταξης.     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣAuto Scroll Stop Scroll