Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Υποβολή πρότασης για Βαθμολογική Εξέλιξη αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων αξιοποιεί το δικαίωμά της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.
Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Κατά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη (εδώ), θέσαμε τις βάσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πρότασης βελτιωμένου βαθμολογίου για τους προερχόμενους από την Σχολή Λ/Φ.
Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Με δεδομένα ότι:
Α. Με το νόμο 3865/2010 ΦΕΚ 120Α’ «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»  επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζοντας ότι δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμη υπηρεσία, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία μέχρι και 15 χρόνια.
Β. Ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι ιδιαιτέρως αργός, στερώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσιακή απόδοση.
Γ. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ξένες γλώσσες κτλ.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα.
Συνεχεία των ανωτέρω για την βαθμολογική εξέλιξη των προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προτείνουμε τα κάτωθι:
1. Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής:
(α) Λιμενοφύλακας: Οκτώ (8) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ.
(β) Κελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(γ) Επικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(δ) Αρχικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(ε) Ανθυπασπιστές: Πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι πέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για τους αποφοίτους Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
(εε) Ανθυπασπιστές: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι τέσσερα (24) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ.
(στ) Σημαιοφόρος: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας προάγονται -τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων- ή είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για τους αποφοίτους Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, για να συντελεστεί η προαγωγή στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων.
(στστ) Σημαιοφόρος: Τρία (3) έτη προάγονται -ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων- πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ για να συντελεστεί η προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
(ζ) Ανθυποπλοίαρχος: Προάγονται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. και εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό (Υποπλοίαρχος) κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο Προεδρικό Διάταγμα.
(ζζ) Ανθυποπλοίαρχος: Τέσσερα (4) έτη τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στα τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ.
(η) Υποπλοίαρχος: Προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. και εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό (Πλωτάρχη), κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο Προεδρικό Διάταγμα. Εφόσον κρίθηκαν ως «αποστρατευταίοι» αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα.
Ο κ. Υπουργός δήλωσε θετικός για την επεξεργασία του προτεινόμενου και ευνοϊκότερου βαθμολογίου για τους προερχόμενους από σχολή Λ/Φ.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll