Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Αναγνώριση βαθμολογικά, της πενταετίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Υπενθυμίζουμε το ζήτημα που αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων που προέρχονται από υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το οποίο έχουν υποβληθεί από μερίδα συναδέλφων μας και σχετικές Ατομικές Αναφορές στην Υπηρεσία.
Για το παραπάνω, η ΕΠΛΣ Αττικής – Πειραιά & Νήσων, στο πλαίσιο διεκδικήσεών της είχε δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση την 14/4/2015 στην οποία αναφέρει: «Αναγνώριση βαθμολογικά, της πενταετίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία αποτελούσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Σχολή Λ/Φ καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά και δεν προκύπτει επιπλέον καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού».
Ακολουθούν επεξηγήσεις-επιχειρήματα που ενισχύουν και τεκμηριώνουν το δίκαιο της διεκδίκησης αυτής τα οποία θα υποβάλλουμε και στον κ.ΥΝΑΝΠ στην επικείμενη συνάντησή μας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Αιτείται όπως ο χρόνος υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις κάτω από το θεσμό του Ο.Π.Υ.-Ε.Π.Υ θεωρηθεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Υπαξιωματικού και προσμετράτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου.
Κάτι το οποίο προκύπτει και νομικά  σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος φέρει την ιδιότητα του Στρατιωτικού (Ν 3922/2011 άρθρο 4 παράγραφος 1). Η θέση  του στρατιωτικού η οποία τελείται σε ότι αφορά τη σχέση του με την υπηρεσία ονομάζεται ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   (ΠΔ 37/2012 Άρθρο 1 παράγραφος 1 & 2 ) τα είδη των καταστάσεων είναι δύο η ενέργεια και η εφεδρεία, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ότι αφορά την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ν.3079/2002 Άρθρο 129 ) .
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι το εξής: Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που έχει υπηρετήσει πριν την εισαγωγή του στο Λιμενικό Σώμα στις ένοπλες δυνάμεις  με την ιδιότητα του  Ο.Π.Υ – Ε.Π.Υ  ήταν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ σε κατάσταση ενέργειας έτσι εφόσον το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και κατ' επέκταση τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ότι αφορά την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ν.3079/2002 Άρθρο 129).
Τα πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας σε κατάσταση ενέργειας  στις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ εξομοιώνονται και προσμετρούνται ως 5 χρόνια υπηρεσίας σε κατάσταση ενέργειας στο Λιμενικό Σώμα.
Τα 5 χρόνια υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις  άλλωστε αποτελούν σύμφωνα με τη  προκήρυξη  του διαγωνισμού, απαραίτητο προσόν συμμετοχής στη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία υποψηφίων εφόσον επιλεχθούν.
Αναγνωρίζονται  ήδη από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά με την προαγωγή  στον εκάστοτε μισθολογικό βαθμό (μισθολογικές προαγωγές), καθώς και για την προαγωγή  στην επόμενη κατηγορία του χρονοεπιδόματος.
Τέλος, αναγνωρίζονται και συνταξιοδοτικά, ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία
Επίσης η υπηρεσία αυτή δεν εξομοιώνεται σε καμία περίπτωση με την στρατιωτική θητεία (η οποία και αποτελεί τυπικό προσόν για την εισαγωγή στην σχολή Λ/Φ, καθώς  προσδιορίζεται με ξεχωριστό Νόμο ο οποίος την  ορίζει ως σχέση εργασίας Ν. 1513/85  Άρθρο 14 παράγραφος 1, 2 Άρθρο 15 παράγραφος 1, 2  Άρθρο 16 παράγραφος 1.
Επίσης ως προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας των 5 ετών για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ γι' αυτό και η ευεργετική διάταξη στο  (Ν. 3079/2002 Άρθρο 5 παράγραφος 1.γ’). (για τους  υποψηφίους που προέρχονται από το θεσμό των ΕΠΥ και έχουν τα νόμιμα προσόντα, το όριο ηλικίας είναι προσαυξημένο κατά τρία έτη από εκείνο που ισχύει για τους υπόλοιπους υποψηφίους).
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας


Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll