Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Μετά από ένα χρόνο αναμονής, το Προεδρικό Διάταγμα Αδειών Προσωπικού είναι γεγονός

Εδώ και ένα χρόνο αναμέναμε να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και να εφαρμοστεί το νέο Π.Δ. «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι προτάσεις της Ένωσής μας. Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας (εδώ).
Επιγραμματικά στο νέο Π.Δ. τροποποιούνται και συμπληρώνονται:
Α. Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Παρέχεται πλέον στο άρρεν και θήλυ προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται ή όχι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

2. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (01) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
3. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω αύξηση της άδειας ανατροφής κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
4. Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, οι  οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, η άδεια ανατροφής του τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
Β. Υιοθεσία
Χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας μέχρι και έξι (6) ετών.
Γ. Διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική).
Το προσωπικό του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας και άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Στο άρρεν προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές.

Δ. Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ένα έως τρία έτη για εσωτερικό ή εξωτερικό εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι.
Με την εφαρμογή του νέου Π.Δ. Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. νιώθουμε τη δικαίωση των προσπαθειών μας για την επιλογή μας να αναδείξουμε αυτά τα θέματα.
Η Ένωσή μας έχει επίσης καταθέσει σειρά ευεργετικών διατάξεων που απαιτούν την έκδοση σχετικής Διαταγής του Αρχηγού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την εφαρμογή τους.
Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll