Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Διενέργεια Ημερίδας: «Παροχή οδηγιών για χρήση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)»

Διενέργεια Ημερίδας
Θέμα: «Παροχή οδηγιών για χρήση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)»
Τετάρτη 11/11/2015
Ώρα 10:00 
ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
     
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Φορέα μας με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για την εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (χαρακτηριστικό παράδειγμα η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων), πραγματοποιήθηκε, υπό τον συντονισμό της 1η ΠΕΔΙΛΣ, την Τετάρτη 11/11/15 στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημερωτική ημερίδα σε εκπροσώπους Λιμενικών Αρχών υπαγόμενων στην εν λόγω ΠΕΔΙΛΣ με αντικείμενο την «Παροχή οδηγιών για χρήση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)».

Στην εν λόγω ημερίδα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συμμετεχόντων σε οργανωτικά και τεχνικά θέματα χρήσης των Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) από εκπροσώπους των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού (ΔΠ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) αντίστοιχα.
  
Ειδικότερα ως προς τα τεχνικά θέματα διενεργήθηκε από αρμόδιο προσωπικό της ΔΗΔΕΠ παρουσίαση επί των διαδικασιών παραλαβής και εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών, χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών & χρονοσήμανσης και προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε ηλεκτρονικό έγγραφο.

Σκοπός της εν λόγω ημερίδας ήταν η παροχή πρόσθετων και λεπτομερών οδηγιών, πέραν της σχετικής έγγραφης αλληλογραφίας που έχει εκδοθεί αρμοδίως για το εν λόγω θέμα, στους συμμετέχοντες προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν σε ενημέρωση και μετεκπαίδευση λοιπού προσωπικό υπηρεσιών τους και αρχών υπαγωγής τους.
  
Τέλος αξίζει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για άλλη μια φορά για την άρτια προετοιμασία και την ολοκλήρωση της ενημέρωσης με απόλυτη επιτυχία εκ μέρους των διοργανωτών, η οποία οφείλεται εν πολλής αφενός στον υψηλό επαγγελματισμό που διακρίνει τα στελέχη του σώματος καθώς και στο γεγονός ότι υπηρετούν σε εξειδικευμένες Υπηρεσίες του φορέα μας καταρτισμένα στελέχη με ιδιαίτερες γνώσεις και αξιόλογη εμπειρία.
Auto Scroll Stop Scroll