Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Υποβολή πρότασης για Βαθμολογική Εξέλιξη αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Αττικής-Πειραιά & Νήσων, όπως και όλες οι Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ., αξιοποιεί το δικαίωμα της να λαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Ενισχύουμε την προσπάθεια και πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις μας αξιοποιώντας τον στρατηγικό μας ρόλο, όντας η μεγαλύτερη Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Κατά τη συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ., θέσαμε τις βάσεις για ουσιαστική ιεράρχηση των προβλημάτων που μας ταλανίζουν. 

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη προερχομένων από τη
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Με δεδομένα ότι:
Α. Με το νόμο 3865/2010 ΦΕΚ 120Α’ «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»  επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζοντας ότι δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμη υπηρεσία, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία μέχρι και 15 χρόνια.
Β. Ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι ιδιαιτέρως αργός, στερώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσιακή απόδοση.
Γ. Η πλειοψηφία των αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ξένες γλώσσες κτλ.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα.
Δ. Θα πρέπει να δοθεί κίνητρο στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραμονής στο Σώμα, πέραν της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Ε. Δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση καθότι ήδη απονέμονται μισθολογικά οι αποδοχές βαθμού από τους κάτωθι προτεινόμενους.
Συνεχεία των ανωτέρω για την βαθμολογική εξέλιξη των προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προτείνουμε τα κάτωθι:
1. Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής:
(α) Λιμενοφύλακας: Οκτώ (8) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ.
(β) Κελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(γ) Επικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(δ) Αρχικελευστής: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.
(ε) Ανθυπασπιστές: Πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι πέντε (25) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για τους αποφοίτους Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
(εε) Ανθυπασπιστές: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι τέσσερα (24) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ.
(στ) Σημαιοφόρος: Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας προάγονται -τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων- ή είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για τους αποφοίτους Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, για να συντελεστεί η προαγωγή στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων.
(στστ) Σημαιοφόρος: Τρία (3) έτη προάγονται -ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων- πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ για να συντελεστεί η προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
(ζ) Ανθυποπλοίαρχος: Προάγονται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. και εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό (Υποπλοίαρχος) κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο Προεδρικό Διάταγμα.
(ζζ) Ανθυποπλοίαρχος: Τέσσερα (4) έτη τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στα τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ.
(η) Υποπλοίαρχος: Προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη για όσους κατέχουν πτυχία Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. και εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό (Πλωτάρχη), κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο Προεδρικό Διάταγμα. Εφόσον κρίθηκαν ως «αποστρατευταίοι» αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα.
2. Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Οι απόφοιτοι άνδρες της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και αυτό μάλιστα θεωρούνταν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξή τους. Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος αυτός στα πραγματικά έτη υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Το ίδιο να ισχύει και για τους αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών.
3. Πενταετία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αναγνώριση βαθμολογικά, της πενταετίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία αποτελούσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Σχολή Λ/Φ καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά και δεν προκύπτει επιπλέον καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
4. Οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προάγονται με τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου παραμονής στο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
5. Σχολή Λιμενοφυλάκων: Η παραγωγική Σχολή Λιμενοφυλάκων είναι η μόνη στρατιωτική σχολή που δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης. Ζητάμε την αναγνώριση, αναβάθμιση και ισοτιμία της παραγωγικής Σχολής Λ/Φ κατατάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως η αντίστοιχη ΣΔΥΛΣ.
Επιπλέον προτείνουμε να εξεταστεί:
1. Η δυνατότητα πριμοδότησης για τους αποφοίτους των Σχολών Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Υπαξιωματικών, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εφόσον πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις της προκήρυξης.
2. Η εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών να γίνεται αποκλειστικά από Λιμενοφύλακες και οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν, να καλύπτονται με νέες κατατάξεις Λιμενοφυλάκων.
Τα παραπάνω θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στο Σώμα, με προηγούμενη υπηρεσιακή εμπειρία, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και τη δικαίωση της προσπάθειας των στελεχών με προσόντα.
Αναμένουμε τις παρατηρήσεις των μελών μας ώστε να προωθήσουμε την πρότασή μας για επεξεργασία και ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Δράσης της Ομοσπονδίας μας.

Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εύγε για την πολυ καλή προσπάθεια σας.Ευχομαι να υλοποιηθούν οι προτάσεις μιας και δεν εμπλέκονται ιδιαίτερες οικονομικές επιβαρύνσεις για το κράτος ,γιατί τότε θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο.Ειναι μια ιδιαίτερα μεγάλη πληγή και για τους πενταετής.Εγω ήμουν πενταετής στο στρατό και τον Ιούλιο κλείνω 17 χρόνια συνολικής υπηρεσίας Στρατό-Λιμενικό.Δυστυχως ενώ είμαι απο παραγωγική σχολή (Λ/Φ) βρίσκομαι ακόμα στο βαθμό του κελευστη .17 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ.Επισης δεν γνωρίζω κανένα θεσμο σε ΣΤΡΑΤΟ Κ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εκτός του λιμενικού που να κολλάει στον πρώτο βαθμό για 8 ΧΡΟΝΙΑ και ιδίως απο παραγωγική σχολή .Ευχαριστω και εύχομαι σύντομα να δικαιωθούμε.

Auto Scroll Stop Scroll