Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ανοίγουμε τον φάκελο Β.Ο.Ε.Α.

Τα Μέλη του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος
2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος (Ταμίας)
5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος (Γεν. Γραμματέας)
6. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
7. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης

Βοήθημα Δημιουργίας Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.)

Οι ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) υποχρεούνται να ασφαλίσουν τα γεννηθέντα ή αναγνωρισθέντα τέκνα, χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έχουμε γίνει αποδέκτες προβληματισμού σημαντικής μερίδας συναδέλφων μας, αναφορικά με την ανταποδοτικότητα σε σχέση με τις κρατήσεις που γίνονται για το συγκεκριμένο Βοήθημα.

Τα παραπάνω κατατέθηκαν από την πλευρά μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. της 20ης Φεβρουαρίου 2015.

Τα ζήτημα είχε τεθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση και για το λόγο αυτό συστάθηκε σχετική επιτροπή από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με σκοπό την εξέταση όλων των παραμέτρων.

Επιπλέον θεωρούμε σκόπιμο η Ομοσπονδία μας να αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης των συναδέλφων για τις υποχρεώσεις και τα οφέλη του Β.Ο.Ε.Α.


Σε συνέχεια των ανωτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. της 6ης Μαρτίου 2015,προσκομίσαμε τα παρακάτω αναλυτικά στοιχεία, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσουν εργαλείο εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, με σκοπό στο επερχόμενο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., να είμαστε σε θέση να συνδιαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος για τη βελτίωση λειτουργίας ή ακόμη και την προαιρετική επιλογή εγγραφής-ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ενημερώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για:

Α. Το υφιστάμενο καθεστώς
Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/83 χωρίς διάκριση φύλου με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους.

Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι του Μ.Τ.Ν., υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής.

Επίσης καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ.Ν. που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του τέκνου.

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέτοχος, λογιζόμενος σαν μερισματούχος.

Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5%.

Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές από 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Δύναται όμως να ληφθεί μειωμένο ως ακολούθως:

- Για εισφορές 18-20 ετών συμπληρωμένων: ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα. 
- Για εισφορές 21-22 ετών συμπληρωμένων: ποσό ίσο με 30 μηνιαία μερίσματα.
- Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.

Β. Τις υποχρεώσεις των Μετόχων
1. Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 15% του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο.
2. Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 4% για το 1ο και 2ο παιδί, 3% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 2% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος του μετόχου.
• Τον συνολικό αριθμό ενεργών Μετόχων 25.119 ήτοι:
από Λ.Σ. : 8.296 (33%) 
από Π.Ν. : 16.821 (67%)
• Τις μειώσεις των παροχών του Β.Ο.Ε.Α. κατά τα έτη 2011-2014

Γ. Μειώσεις παροχών ΒΟΕΑ 2011-2014
ΜΤΝ
1.1.2011
1.1.2012
1.7.2012
1.3.2013
Συνολική μείωση
ΒΟΕΑ
-8%
-14%
-5% και
κλείδωμα τιμής
-----
- 24,83

Δ. Τα πλεονεκτήματα
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, το ΒΟΕΑ δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν υπόκειται σε φόρο (περ. γ’ παρ.4 άρθρ. 45 ΚΦΕ) και δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2013.
Οι διενεργούμενες κρατήσεις ΒΟΕΑ αποτελούν ασφαλιστικές εισφορές του υποκείμενου σε αυτές γονέα (υπέρ ΝΠΔΔ) και συνεπώς μειώνουν το (ετήσιο) φορολογητέο εισόδημά του και περαιτέρω το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
   
Ε. Τα μειονεκτήματα
• Το ΒΟΕΑ παρακολουθείται σε συνάφεια με το ΜΤΝ και σε ενιαίο λογαριασμό
• Στην ΗΔΙΚΑ και κατ εφαρμογή του ν.4093/2012, δηλώνεται το μεικτό ποσόν του μερίσματος, άρα και οι κρατήσεις του ΒΟΕΑ
• Στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα διαφαίνεται πως η απόδοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ, είναι ελάχιστη και ουσιαστικά δεν καλύπτει ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών.
• Συγκεκριμένα στο παράδειγμα που εμφανίζεται παρακάτω, υπολογίσαμε τις εισφορές-κρατήσεις σε βάθος 25ετίας ενός Υπαξιωματικού, σε συνάρτηση με όλες τις μισθολογικές του προαγωγές στο διάστημα αυτό (καθώς και τις αντίστοιχες για εφάπαξ εγγραφή του) και τις συγκρίναμε (με τιμές παρούσας και όχι μελλοντικής αξίας) με το επίδομα ΒΟΕΑ που θα λάμβανε με τη συμπλήρωση 25ετίας του τέκνου και το μέρισμα που θα ελάμβανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή:


Συμπέρασμα:
Από την ανωτέρω μελέτη συνάγεται το συμπέρασμα πως η μέση ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το ΒΟΕΑ μετά από 25 ετών παρακρατήσεις των μετόχων, δεν θα ξεπερνά τα 100 €.

Την ίδια στιγμή αφενός το Ταμείο θα αποκομίζει πολλαπλάσια οφέλη από τη συνολική είσπραξη σε ετήσια βάση των εισφορών των 25.119 μελών του, αφετέρου τέτοια χαμηλή απόδοση, δεν θα απέδιδε καμία συναφής επένδυση για μελλοντική εξασφάλιση του τέκνου του μετόχου, άρα τίθεται εύλογα το θέμα της προαίρεσης επιλογής καταβολής αυτών των εισφορών, εφόσον δεν προχωρήσει ΑΜΕΣΑ το Ταμείο στις παρακάτω τροποποιήσεις του καθεστώτος λειτουργίας του ΒΟΕΑ.

Προτάσεις βελτίωσης:

1. Άμεση απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από το ΜΤΝ, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό, όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν.
2. Αφαίρεση των εισφορών του ΒΟΕΑ στο υπολογισθέν ποσό του μερίσματος της ΗΔΙΚΑ

3. Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ/ΜΤΝ 58/13.12.2013, όπου προτείνεται:
• Μείωση ποσοστού πάγιων μηνιαίων κρατήσεων κατά -12,5% για 1ο και 2ο εγγεγραμμένο παιδί.
• Ενεργοί μέτοχοι από 4% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 3,5%.
• Μερισματούχοι από 16% επί του μερίσματος σε 14% (υπολογίζεται στις τιμές των μερισμάτων 1.1.2012).
• Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης.
• Συνάρτηση της παροχής μόνο με το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού και συμπληρωματικά πριν την 25ετία η πρόβλεψη της συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιμη λήξη της σχέσης.
• Παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (δυνητική ασφάλιση).
• Δυνατότητα διακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
• Αύξηση του βοηθήματος κατά 5 μερίσματα στη χορήγησή του μετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
Μείωση ποσοστού δικαιώματος εγγραφής:
• Ενεργοί από 15% επί ΒΜ + ΕΧΥ σε 4%.
• Μερισματούχοι από 50% επί μερίσματος σε 30%.
• Διεύρυνση ορίων καταβολής (καθιέρωση ετήσιας κλίμακας χορηγήσεων

4. Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν μέρισμα, στα επίπεδα, που θα επιφέρει ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον μέτοχο-μερισματούχο, με βάση υπολογισμού την μελλοντική αξία (terminal value or future value) –μοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα.
Auto Scroll Stop Scroll