Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Δικαίωση για την άδεια ανατροφής τρίτου τέκνου και άνω

Ως Ένωση εδώ και ένα χρόνο υποβάλλουμε προτάσεις για τη θέσπιση σειράς αδειών που τυγχάνουν εφαρμογής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όχι όμως και στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με την από 11/12/2014 ανακοίνωσή μας με θέμα «Άδεια ανατροφής τρίτου τέκνου και άνω», είχαμε ενημερώσει τους συναδέλφους για τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τη μη χορήγηση της ανωτέρω άδειας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με την ίδια ανακοίνωση είχαμε για μία ακόμη φορά καλέσει το Αρχηγείο μας να προχωρήσει σε άμεση προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 
  
Σήμερα σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται προς υπογραφή το σχέδιο Π.Δ. «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» στο οποίο ενσωματώθηκε και η άδεια ανατροφής τρίτου τέκνου και άνω με πλήρεις αποδοχές.
  
Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας αμέσως μετά την έκδοσή του.
  
Επιγραμματικά στο υπό έκδοση Π.Δ. τροποποιούνται και συμπληρώνονται:
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Παρέχεται πλέον στο άρρεν και θήλυ προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται ή όχι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
2. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (01) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
3. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω αύξηση της άδειας ανατροφής κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
4. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (1) μήνα. 

Υιοθεσία
Χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας και μετά το πέρας αυτής άδεια ανατροφής τεκνού  χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με αποδοχές.

Διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική).
Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:
α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για την ενδιαφερόμενη:
1. Χορήγηση κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας, πέραν των προβλεπομένων.
2. Χορήγηση επιπλέον ειδικής άδειας 15 ημερών  για την εμβρυομεταφορά.
β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς πέραν των προβλεπομένων.

Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ένα έως τρία έτη για εσωτερικό ή εξωτερικό εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι.

Με την προώθηση του νέου Π.Δ. Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. νιώθουμε τη δικαίωση των προσπαθειών του τελευταίου έτους για την επιλογή μας να αναδείξουμε αυτά τα θέματα ενώ θα πρέπει να τονιστεί η σημαντική συμβολή της φυσικής μας Ηγεσίας.
   
Η Ένωσή μας έχει επίσης καταθέσει σειρά ευεργετικών διατάξεων που απαιτούν την έκδοση σχετικής Διαταγής του Αρχηγού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την εφαρμογή τους.
   
Σχετικές ενέργειες της Ένωσής μας:
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας
Τσατσουλής Αθανάσιος      Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll