Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Μάθε για το δικό σου Ταμείο - Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)


Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο ιδρύθηκε με β.δ. του 1955, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2066/1952 και τελεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Το Ταμείο στεγάζεται σε γραφεία του 6ου ορόφου του κτιρίου της ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά, τα οποία έχουν διατεθεί από το 2008 και μετά από απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στελεχώνεται επίσης αποκλειστικά από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη ίδρυσης του Ταμείου δεν δύναται να υφίσταται κοινωνική επιβάρυνση ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εργοδοτική ή κρατική εισφορά ή επιχορήγηση με οποιοδήποτε τρόπο και δεν υφίσταται, επίσης, κοινωνικός ή οποιοσδήποτε άλλος πόρος που να βαρύνει τρίτους.
Με τα οικονομικά στοιχεία της 31-12-2012 η τρέχουσα αξία της κινητής περιουσίας του ανέρχεται στα 903.145,80€, η οποία συνίσταται σε τραπεζικές καταθέσεις προερχόμενες αποκλειστικά από εισφορές – κρατήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως ποσοστό κράτησης επί απολαβών τους και τόκους καταθέσεων ενώ δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.
Σκοπός του Τ.Α.Λ.Σ. είναι η χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εξέρχονται από το Σώμα και στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου. Το ύψος του χρηματικού ποσού είναι αποτέλεσμα που υπολογίζεται από τις αποδοχές των στελεχών και τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Το Τ.Α.Λ.Σ. δεν χορηγεί συντάξεις, ούτε μερίσματα, ούτε προνοιακά βοηθήματα-επιδόματα, ούτε καλύπτει δαπάνες υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Συνεπώς, το Τ.Α.Λ.Σ. δεν ανήκει στο Ασφαλιστικό Σύστημα και δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης ούτε φορέα ασφάλισης σύμφωνα.
Οι συνδικαλιστικοί μας φορείς από το Δεκέμβριο του 2003 έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει η φιλοσοφία του υπό έκδοση τότε Π.Δ. το οποίο προέβλεπε την αύξηση απόδοσης του ΤΑΛΣ επιβάλλοντας μονομερή κράτηση σε όσους είχαν χρόνια Λιμενοφύλακα πριν το 1997.
Οι προσπάθειες αυτές καρποφόρησαν και στο ΦΕΚ 172 Α΄/14-9-04, όπου δημοσιεύθηκε το Π.Δ.194/04 «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/70 Περί Ταμείου Αρωγής ΛιμενικούΣώματος (ΤΑΛΣ)», αυξήθηκε η απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος στα επιδόματα εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης από 30% σε 50% και επιπλέον συνυπολογίσθηκε ολόκληρο το ποσό που αναλογεί στο επίδομα αυξημένης ευθύνης στον οργανικό βαθμό του στελέχους που αποστρατεύεται.
Τα κυβερνητικά λάθη τα οποία οδήγησαν μεγάλη μερίδα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην πρόωρη συνταξιοδότησή τους, επιβάρυναν την ομαλή λειτουργία του Ταμείου ενώ και η οικονομική πολιτική των περικοπών στις αποδοχές μας, περιόρισε σημαντικά το ύψος των πόρων του Ταμείου.
Μετά και τα παραπάνω θεωρήθηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου να μη μεταβληθεί το ΤΑΛΣ σε ένα προβληματικό ταμείο.
Έτσι, στο ν. 4058/2012«Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Φρουρούς σε Εμπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις» μεταξύ άλλων, συμπεριλήφθησαν και διατάξεις για το ΤΑΛΣ.
Συγκεκριμένα:
  • Μέτρο αύξησης του χρόνου χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος*.
    Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό για όσους δικαιούχους εξέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ. κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλεται με την παρέλευση είκοσι πέντε (25) ετών από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής τους σχέσης με το ταμείο. Η ρύθμιση δεν αφορούσε στελέχη που είχαν ήδη υποβάλλει αίτηση αποστρατείας ενώ σε καμία περίπτωση δεν χάνεται το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, παρά μόνο ρυθμίσθηκε ο χρόνος καταβολής του.
    *Η άρση του παραπάνω μέτρου-περιορισμού ήδη εξετάζεται εν όψει της αναμενόμενης ανάκαμψης του Ταμείου.
  • Επιπλέον, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέτοχοι του Τ.Α.Λ.Σ., οι οποίοι εξέρχονται από την Υπηρεσία τους αυτεπαγγέλτως π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας, ΑΝΥΕ, ευδοκίμως τερματίσαντες κλπ., καθώς και όσοι εξέρχονται κατόπιν αιτήσεώς τους και έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, δεν επηρεάζονται από την εν λόγω ρύθμιση και δύνανται να αιτηθούν την καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος αμέσως μετά την έξοδό τους.
  • Τέλος με τον ίδιο νόμο τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέτοχοι του Τ.Α.Λ.Σ., οι οποίοι αποτάσσονται μετά από τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων ανακριτικών συμβουλίων, στερούνται του δικαιώματος εφάπαξ βοηθήματος από το Τ.Α.Λ.Σ., καθώς και των εισφορών που είχαν καταβάλει σε αυτό.
Αρκετές φορές έχουν χρειαστεί παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το Τ.Α.Λ.Σ.και πρόσφατα απετράπη άρθρο σε πολυνομοσχέδιο του ΥΝΑ, το οποίο ανέφερε ότι το Τ.Α.Λ.Σ. εποπτεύεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, αρμοδιότητα η οποία ανήκει σαφώς στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος από συστάσεώς του δεν εισέπραξε ούτε μια δραχμή, ούτε ένα ευρώ κρατικών χρημάτων ή χρημάτων τρίτων.

Λειτούργησε και λειτουργεί οικονομικά αυτοδιαχειριζόμενο, με αυτοτελής λειτουργία, ανεξάρτητη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εκτός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Κανείς δεν μπορεί να καθορίζει τους όρους λειτουργίας του παρά μόνον εκείνοι που αποταμίευσαν και αποταμιεύουν σε αυτό τους κόπους και τους μόχθους μιας ζωής, δηλαδή τα ίδια τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οποιαδήποτε μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς αποτελεί βίαιη ανατροπή των δεδομένων και ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα «υπεξαίρεση», μετά το "κούρεμα" των αποθεματικών του.

Σε ότι αφορά το επίμαχο άρθρο 220 του πολυνομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών για τα ασφαλιστικά ταμεία, αποτελεί την αρχή του τέλους του Τ.Α.Λ.Σ., με τεράστιες μειώσεις στις εφάπαξ αποδοχές και με αποδόσεις πολύ μικρότερες των κρατήσεων που θα γίνονται. 

Οφείλουμε να 
Αγωνιστούμε ΣΗΜΕΡΑ 
για να έχουμε ΑΥΡΙΟ!

Διαβάστε σχετικά:


Auto Scroll Stop Scroll