Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε το άρθρο 15 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)
Άρθρο 15
Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
1. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθες:
α) Η κατάρτιση, τροποποίηση, συμπλήρωση, τήρηση και εφαρμογή του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής (LOCAL CONTINGENCY PLAN).
β) Η έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης (CONTINGENCY PLANS), ο καθορισμός του αναγκαίου εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτουν τα ανεφοδιαστικά σκάφη, οι εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής.
γ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και εποπτεία των εργασιών πρόληψης και καταπολέμησης κάθε περιστατικού ρύπανσης στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής με αποδεκτές μεθόδους και με την επιβαλλόμενη ταχύτητα.
δ) Η εποπτεία της ετοιμότητας και του βαθμού εκπαίδευσης του προσωπικού των ανωτέρω εγκαταστάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες.
ε) Η ευθύνη της άμεσης κινητοποίησης και συντονισμού των ενεργειών όλων των αρμόδιων φορέων της περιοχής ευθύνης της Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο, για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή αντιμετώπισης κάθε περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
στ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις της ΔΣ ΜΑRPOL 73/78 σε συνεργασία με το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεωρήσεως Πλοίων (ΤΚΕΠ) καθώς και των εγκαταστάσεων της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η διερεύνηση των περιστατικών ρύπανσης και των κάθε είδους παραβάσεων, η προώθηση της διαδικασίας επιβολής κατά των παραβατών των κατά περίπτωση προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και ο σχηματισμός και η τήρηση των σχετικών διοικητικών φακέλων.
ζ) Η αξιοποίηση του διατιθέμενου προσωπικού, του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού καθώς και πλωτών, λοιπών χερσαίων μέσων της Λιμενικής Αρχής για την επιτήρηση και την προστασία της θαλάσσιας περιοχής και των ακτών της περιοχής δικαιοδοσίας της.
η) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον ζητηθεί, αναφορικά με τον έλεγχο της κανονικότητας της διάθεσης των λυμάτων και των αποβλήτων των κάθε είδους παράκτιων εγκαταστάσεων
θ) Η συντήρηση και διατήρηση σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα του διατιθέμενου στη Λιμενική Αρχή εξοπλισμού και των μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης.
ι) Η οργάνωση, διαχείριση και απογραφική τακτοποίηση των υλικών και μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης που έχουν διατεθεί στη Λιμενική Αρχή.
ια) Η έκδοση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες Δ.Σ. και την εθνική νομοθεσία πιστοποιητικών και αδειών σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.
ιβ) Η τήρηση ευρετηρίων και στοιχείων για τις εγκαταστάσεις της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής για τα περιστατικά ρύπανσης, τις άδειες διάθεσης αποβλήτων, τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.
ιγ) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας της Λιμενικής Αρχής σε θέματα εφαρμογής του τοπικού σχεδίου αντιμετώπισης ρύπανσης.
ιδ) Η εκτέλεση ασκήσεων για τη συνεχή εξάσκηση όλων των φορέων που συμμετέχουν στο τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης της ρύπανσης.
ιε) Η μέριμνα για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, των ναυτικών και των νέων καθώς και τη διοργάνωση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.
ιστ) Η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στο πλαίσιο και της Επικουρικής Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.)
ιζ) Η τήρηση και φύλαξη του βιβλίου διοικητικών κυρώσεων, του βιβλίου εγγυητικών επιστολών, του ευρετηρίου καταζητούμενων πλοίων για θέματα ΠΘΑΠ  καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας.
ιη) Η έκδοση αδειών λειτουργίας θαλάσσιων λουτρικών εγκαταστάσεων.
ιθ) Εφαρμογή Σχεδίου περιοχών Καταφυγής σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

2. Στο Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος υπάγεται ο Περιφερειακός Σταθμός Καταπολέμησης της Ρύπανσης (ΠΣΚΡ), όπου υφίσταται, και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σαυτόν.
Auto Scroll Stop Scroll