Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Φρουρά Λιμενικού Καταστήματος / Σκοποί Λιμένος / Σκοποί Τροχαίας Κίνησης / Περιπολίες - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε τα άρθρα 32, 33, 34 & 35 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)

Άρθρο 32
Φρουρά Λιμενικού Καταστήματος

1. Στα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία ορίζεται Φρουρά Λιμενικού Καταστήματος, η οποία δύναται να ορισθεί και στα Λ/Τ ή Λ/Σ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες ασφάλειας-τάξης και υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός προσωπικού. Η φρουρά έχει ως αποστολή:
α) την ασφάλεια του λιμενικού καταστήματος και των εγκαταστάσεών του, των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας και γενικά του περιβάλλοντος χώρου.
β) τον έλεγχο των εισερχομένων στο Λιμενικό κατάστημα ατόμων και των μεταφερομένων από αυτά χειραποσκευών, καθώς και την απαγόρευση της εισόδου ατόμων, κατά τις μη εργάσιμες ώρες, εκτός εκείνων που επιβάλλεται να επικοινωνήσουν με τον Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό φυλακής για ρύθμιση έκτακτων θεμάτων.
2. Με Η.Δ. του Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο καθήκον, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.
3. Το έργο της φρουράς δύναται να υποβοηθηθεί από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα συναγερμού και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα ή τρόπους. 
Άρθρο 33
Σκοποί Λιμένος

1. Αποστολή του σκοπού λιμένα είναι η επαγρύπνηση για κάθε θέμα αστυνομικής ή άλλης φύσεως που ενδιαφέρει την Υπηρεσία του στην περιοχή δικαιοδοσίας της, ιδίως δε μεριμνά για την ασφάλεια και την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού στις αποβάθρες, την πρόληψη κλοπών και υπεξαιρέσεων σε βάρος των ταξιδιωτών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού λιμένα, ενεργεί για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη καταδιωκομένων-αναζητουμένων προσώπων. Είναι το κυριότερο όργανο με το οποίο η οικεία Υπηρεσία ενημερώνεται για κάθε αντικείμενο της αρμοδιότητάς της.
2. Κάθε σκοπός φέρει την προβλεπόμενη στολή και εξάρτυση, σφυρίχτρα, αστυνομική ράβδο, περίστροφο ή πιστόλι σε επιχειρησιακή κατάσταση και με ικανό αριθμό φυσιγγίων, χειροπέδες, γάντια μιας χρήσεως και κατά τη νύκτα, ηλεκτρικό φανό. Δύναται επίσης να φέρει φορητό ραδιοτηλέφωνο ή άλλα μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με ειδικές διαταγές του Προϊσταμένου του.
3. Ο σκοπός εκτελεί τα καθήκοντά του, είτε είναι σταθερός σε έναν χώρο, είτε κινείται σε αυτόν και πάντως δεν απομακρύνεται ή παύει να εκτελεί τα καθήκοντά του, παρά μόνο σε περίπτωση εκτέλεσης ειδικής διαταγής των αρμοδίων προϊσταμένων του, στην οποία καθορίζεται και η διάρκεια απομάκρυνσής του, ασθένειάς του, κατόπιν αναφοράς του στον Υ/Χ ή στον Αξιωματικό / Υπαξιωματικό Φυλακής, διάπραξης εγκλήματος, όπου απαιτείται σύλληψη και προσαγωγή του δράστη, δυστυχήματος ή άλλου σπουδαίου συμβάντος, για παροχή πρώτων βοηθειών ή συγκέντρωση στοιχείων για τις συνθήκες που έλαβε χώρα το συμβάν και τους τυχόν υπαίτιους, ή κλήσης του για βοήθεια από άλλο σκοπό ή άτομο. Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί, δύναται να ανατίθεται προσωρινά στον ίδιο σκοπό, η επιτήρηση περισσοτέρων του ενός τομέων ή εκτέλεση περισσότερων καθηκόντων.
4. Παρέχει με προθυμία, ευγένεια και συντομία στους πολίτες, κάθε πληροφορία που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και γνωρίζει, ιδίως δε δρομολόγια πλοίων και ώρες κατάπλου - απόπλου πλοίων.
5. Τηρεί όλες τις ειδικές διαταγές ή οδηγίες του Προϊσταμένου του.
6. Οι σκοποί που αντικαθίστανται ενημερώνουν τους αντικαταστάτες τους για κάθε ειδική διαταγή, πληροφορία ή ενδιαφέρον γεγονός που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και παράλληλα αναφέρουν στον Προϊστάμενο Τομέα Διοίκησης ή στον Αξιωματικό / Υπαξιωματικό Φυλακής το αποτέλεσμα της υπηρεσίας τους. Η αλλαγή του σκοπού γίνεται σε προκαθορισμένα σημεία και δεν επιτρέπεται η αποχώρηση του παραδίδοντος σκοπού πριν από την άφιξη του αντικαταστάτη του. Εφόσον ο αντικαταστάτης του καθυστερήσει περισσότερο από είκοσι λεπτά της ώρας, ο σκοπός αναφέρει στον Αξιωματικό/ Υπαξιωματικό Φυλακής, ζητώντας οδηγίες.

Άρθρο 34
Σκοποί Τροχαίας Κίνησης

1. Αποστολή του σκοπού τροχαίας κίνησης είναι η ρύθμιση της κίνησης στους χώρους αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής και ειδικότερα εκείνης από και προς τα οχηματαγωγά πλοία.
2. Ο σκοπός τροχαίας κίνησης φέρει την προβλεπόμενη στολή και εξάρτυση, φωσφορίζον γιλέκο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σφυρίχτρα, περίστροφο ή πιστόλι με ικανό αριθμό φυσιγγίων, αστυνομική ράβδο, χειροπέδες ηλεκτρικό φακό και τα ειδικά έντυπα παραβάσεων (μπλοκ). Δύναται να φέρει και φορητό ραδιοτηλέφωνο ή άλλα μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με ειδικές διαταγές του Προϊσταμένου του.
3. Ο σκοπός τροχαίας κίνησης έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Ρυθμίζει με σταθερά, ευκρινή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σήματα των χεριών του την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
β) Επιβλέπει ώστε η ταχύτητα των τροχοφόρων να είναι σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της κυκλοφορίας.
γ) Διευκολύνει την κίνηση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), γερόντων και ανηλίκων.
δ) Επιτρέπει τη διέλευση, κατά προτεραιότητα, σε θρησκευτικές και λοιπές πομπές, στα συντεταγμένα στρατιωτικά τμήματα ή τμήματα μαθητών, στα οχήματα άμεσης ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, αστυνομικά) που έχουν σε λειτουργία τις συσκευές φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης και στα οχήματα των επισήμων προσώπων, ιδίως δε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Βουλευτές.
ε) Επιλαμβάνεται αμέσως για την άρση κάθε εμποδίου στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ή φροντίζει για την ειδοποίηση της αρμόδιας για το έργο αυτό Υπηρεσίας.
στ) Ενεργεί σε περίπτωση οδικού τροχαίου ατυχήματος, εκτελώντας ιδίως τα ακόλουθα:
αα) ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο βαθμοφόρο ή Αξιωματικό/Υπαξιωματικό Φυλακής.
ββ) λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης, όπως παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο, ρύθμιση κυκλοφορίας για πρόληψη άλλων ατυχημάτων, πρόληψη πυρκαϊάς, κλοπής.
 γγ) συλλέγει τα στοιχεία - αποδείξεις που καταστρέφονται ή αλλοιώνονται γρήγορα και γενικότερα κάθε πληροφορία που αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος και παραδίδει αυτές στον αρμόδιο Προϊστάμενό του.
Άρθρο 35
Περιπολίες

1. Η περίπολος είναι ολιγομελής ομάδα, δύο ή περισσοτέρων οργάνων, που εκτελούν καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα των σκοπών λιμένα, αλλά σε περιοχές πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των σκοπών λιμένα και εντός της περιφέρειας δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
2. Η σύνθεση, η ειδικότερη αποστολή, το δρομολόγιο κίνησης και ο τομέας ευθύνης της περιπόλου καθορίζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που τη διατάσσει. Όταν στη σύνθεση της περιπολίας περιλαμβάνονται μόνον Λιμενοφύλακες, καθήκοντα επικεφαλής ασκεί ο αρχαιότερος αυτών. Η διαταγή της περιπολίας, διατυπωμένη με σαφήνεια, μπορεί να αφορά γενικά την τήρηση της τάξης, αστυνόμευσης και ασφάλειας ή ειδικά να αναφέρεται στην εκπλήρωση ορισμένης αποστολής στην ξηρά ή στην θάλασσα.
3. Οι περίπολοι, ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους διακρίνονται σε πεζές και μηχανοκίνητες (με περιπολικά αυτοκίνητα/μοτοσυκλέττες ή πλωτά μέσα) και ανάλογα με την αποστολή τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένη-ειδική αποστολή, σε περιπόλους τάξης, αστυνόμευσης και αστυνομίας τροχαίας  (με τα καθήκοντα του σκοπού λιμένα ή τροχαίας), ασφάλειας (με τα καθήκοντα για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων) και μικτές. Οι τελευταίες διατάσσονται όταν, λόγω δύναμης ή μηχανοκινήτων μέσων, δεν υπάρχει ευχέρεια διάθεσης ιδιαίτερης περιπόλου για κάθε περίπτωση, ή όταν τούτο επιβάλλεται από τη φύση της αποστολής.
4. Οι περίπολοι αστυνόμευσης και τάξης και αστυνομίας τροχαίας φέρουν τη στολή, τον οπλισμό και τα εφόδια που προβλέπονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις ενώ οι περίπολοι ασφάλειας φέρουν πολιτική περιβολή και περίστροφο ή πιστόλι αφανώς.
5. Οι περίπολοι διατάσσονται όλο το 24ωρο, όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες τάξης και ασφάλειας ή υπάρχουν λόγοι άσκησης εντονότερης και συντονισμένης αστυνόμευσης ή όταν παρίσταται ανάγκη διενέργειας ειδικών ελέγχων.
6. Ο επικεφαλής της περιπόλου:
α) Είναι υπεύθυνος για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων της και την συμπεριφορά του προσωπικού που την αποτελεί.
β) Βεβαιώνεται αν οι σκοποί βρίσκονται στις θέσεις τους.
γ) Δεν ενεργεί προανάκριση, για να μην εγκαταλείπει την κύρια αποστολή του, εκτός αν υπάρχει αντίθετη διαταγή, συλλέγει όμως κάθε χρήσιμο στοιχείο και πληροφορεί σχετικά την Υπηρεσία του και τους αρμόδιους, ενεργώντας - κατά τις νόμιμες διατυπώσεις -  συλλήψεις καταδιωκομένων προσώπων που παραδίδει στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
7. Οι μηχανοκίνητες περίπολοι εκτελούν τα καθήκοντά τους κινούμενες με περιπολικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα και έχουν τα ίδια καθήκοντα με τις πεζές περιπόλους και επί πλέον επεμβαίνουν αμέσως για οτιδήποτε συμβαίνει στον τομέα ευθύνης τους και εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους.
α) τα περιπολικά αυτοκίνητα:
αα) επανδρώνονται με προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, το οποίο αποκαλείται πλήρωμα. Αν υπάρχει υπηρεσιακή ευχέρεια στο πλήρωμα μετέχει ένας τουλάχιστον βαθμοφόρος. Ο ανώτερος στο βαθμό ή ο αρχαιότερος από τα μέλη του πληρώματος καλείται Αρχηγός του πληρώματος.
ββ) κινούνται σε 24ωρη βάση ή για λιγότερο χρόνο, ανάλογα με το προσωπικό που υπάρχει και τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε Υπηρεσίας.
γγ) όταν δεν είναι δυνατή η κίνηση περιπολικών αυτοκινήτων σε 24ωρη βάση και ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύναται να διατάσσεται η κίνηση περιπολικών αυτοκινήτων επανδρωμένων με προσωπικό διαφορετικών αρμοδιοτήτων (αστυνόμευσης και τάξης, ασφάλειας και τροχαίας).
Στη σχετική διαταγή καθορίζονται το δρομολόγιο κίνησης του περιπολικού αυτοκινήτου, η σύνθεση του πληρώματος, η γενική και ειδική αποστολή αυτού και ο τρόπος ελέγχου, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου της υπηρεσίας αυτής.

8. Οι ειδικότερες αποστολές των περιπολικών με αυτοκίνητα και δίκυκλα, ο τρόπος της διάταξης της υπηρεσίας αυτής και εναλλαγής των πληρωμάτων και λοιπές συναφείς λεπτομέρειες, διαλαμβάνοναι μετά από την παροχή ειδικών προς τούτο οδηγιών της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Auto Scroll Stop Scroll