Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε το άρθρο 13 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)
Άρθρο 14
Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών


Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Αλιείας και Μικρών Σκαφών είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση των διατάξεων για την εγγραφή των μικρών σκαφών στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) και η καταχώριση των μεταβολών των μικρών σκαφών.
β) Η τήρηση του ΒΕΜΣ και των βιβλίων λεμβολογημένων λέμβων και ευρετηρίου ιδιοκτητών λέμβων και μικρών σκαφών.
γ) Η καταχώριση στο βιβλίο λεμβολογίων και στο ΒΕΜΣ όλων των μεταβολών που αφορούν τις καταχωρημένες λέμβους και μικρά σκάφη καθώς και των εγγραφών για τις συστάσεις και εξαλείψεις ενέχυρων σ΄αυτές.
δ) Η μέριμνα ασφαλούς φύλαξης των ατομικών φακέλλων λέμβων και μικρών σκαφών.
ε) Η έκδοση των αδειών εκτέλεσης πλόων μικρών σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής για τα οποία προβλέπεται η έκδοση τέτοιων αδειών.
στ) Η χορήγηση πιστοποιητικών που αφορούν στα μικρά σκάφη, σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας.
ζ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών και ενωσιακών διατάξεων περί αλιευτικών δραστηριοτήτων και υδατοκαλλιεργειών η επεξεργασία αυτών σε κατάλληλη μορφή για την πρακτική εφαρμογή τους
η) Ο ορισμός Αξιωματικού υπεύθυνου για τα θέματα αλιείας και του αντικαταστάτη του, Υπεύθυνου Μηχανογράφησης για το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας και Υπεύθυνου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών.
θ)Η έκδοση και ανανέωση αδειών αλιείας και η τήρηση των σχετικών βιβλίων.
ι) Η τήρηση κάθε είδους βιβλίων, ευρετηρίων και αρχείων σχετικών με την αλιεία όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διαταγές.
ια) Η μέριμνα για την εισαγωγή, επικαιροποίηση και αξιοποίηση των δεδομένων του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου και των λοιπών αλιευτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών.
ιβ) Η μέριμνα για τη  διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων της Λιμενικής Αρχής σε αλιευτικά σκάφη, εξοπλισμό, χώρους, μέσα, μηχανές για διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων και κανονισμών που αφορούν αλιευτικές δραστηριότητες και υδατοκαλλιέργειες.
ιγ) Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν το Κέντρο Παρακολούθησης  Αλιευτικών Σκαφών.
ιδ) Η προώθηση της διαδικασίας επιβολής κατά των παραβατών των κυρώσεων της αλιευτικής νομοθεσίας των κατά περίπτωση προβλεπομένων ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και η παρακολούθηση μέχρι τελεσιδικίας τους.
ιε) Η έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διαταγές αναφορών σε θέματα αλιείας.
ιστ) Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων της Λιμενικής Αρχής από τους ορισθέντες επιθεωρητές αλιείας (εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ICCAT) και γενικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε όλους τους τομείς της αλιευτικής δραστηριότητας.
ιζ) Η σχεδίαση και εκτέλεση τακτικών και έκτακτων περιπολιών σε καθορισμένα και μη σημεία εκφόρτωσης καθώς και στη θάλασσα για την εξασφάλιση τήρησης της αλιευτικής νομοθεσίας και της αποτροπής της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με το Γραφείο Χερσαίων και Πλωτών Μέσων.
ιθ) Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια αγορανομικών ελέγχων στο πλαίσιο εκφόρτωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διάθεσης  αλιευμάτων.
κ) Η εκπαίδευση-επιμόρφωση των στελεχών που διενεργούν αλιευτικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στα υφιστάμενα κλιμάκια υπαγωγής της Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κα) Η συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, τις Διευθύνσεις Εμπορίου και Κτηνιατρικής και τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για τη διεξαγωγή συνεκπαιδεύσεων και κοινών ελέγχων και επιθεωρήσεων σε θέματα μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διάθεσης αλιευμάτων.
Auto Scroll Stop Scroll