Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Αξιωματικός Φυλακής/Βοηθός Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε τα άρθρα 27 & 28 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ).

Άρθρο 27
Αξιωματικός Φυλακής

1. Όλοι οι υπηρετούντες στα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί εκ ΣΔΥΛΣ και στα Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς  Υπαξιωματικοί ή Λιμενοφύλακες εκτελούν εκ περιτροπής υπηρεσία Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής, αντίστοιχα, βάσει πίνακα τον οποίο συντάσσει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προσωπικού, Επιστασίας και Εθιμοτυπίας και θεωρεί ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής.
2. Η φυλακή αρχίζει τις εργάσιμες ημέρες, κατά την ώρα λήξης της εργασίας του προσωπικού των γραφείων και διαρκεί μέχρι την ώρα επανέναρξης αυτής, δηλαδή από 15:30 μέχρι 07:30 ώρα της επομένης, ενώ κατά τις αργίες αρχίζει την 09:00 και διαρκεί μέχρι 09:00 ώρα της επομένης.
3. Ο Αξιωματικός ή ο Υπαξιωματικός Φυλακής επιτρέπεται να:
α) Κατακλίνεται εντός του λιμενικού καταστήματος, μετά την 24η και μέχρι την 7η πρωινή ώρα, εκτός εάν οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το επιτρέπουν.
β) Απομακρύνεται από το λιμενικό κατάστημα και μόνον για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προς λήψη φαγητού.
4. Ο εκτελών χρέη Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής έχει στη διάθεσή του:
α) πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας, με τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων της κατοικίας και του αστυνομικού τμήματος της περιοχής διαμονής των.
β) πίνακα τηλεφώνων άμεσης ανάγκης και τηλεφώνων των λοιπών τοπικών αστυνομικών, δικαστικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.
γ) τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη της περιοχής δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας του και τον προγραμματισμό των σκοπών και των περιπόλων.
5. Τα καθήκοντα του Αξιωματικού Φυλακής είναι τα ακόλουθα:
α)  Η εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας της Λιμενικής Αρχής κατά της μη εργάσιμες ημέρες και  ώρες. Η ταχεία γνώση κάθε γεγονότος που ενδιαφέρει την Υπηρεσία, εξέταση και επίλυση των τυχόν επειγόντων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φυλακής και η επιμέλεια της ακριβής εκτέλεσης των διαταγών που έχουν δοθεί σε αυτόν με την παράλληλη ενημέρωση των Προϊσταμένων των Τμημάτων ή Γραφείων επί των ενεργειών του.
β) Η θεώρηση των ναυπλιακών ναυτιλιακών εγγράφων των πλοίων που καταπλέουν ή αποπλέουν και η ενέργεια κάθε υπηρεσίας επείγουσας φύσεως (εκτός των θεμάτων του γραφείου νηολογίων - υποθηκολογίων και της βεβαίωσης ή είσπραξης χρηματικών ποσών).
γ) Η μέριμνα της ακριβούς τήρησης του πίνακα υπηρεσιών του προσωπικού και η αναφορά κάθε παρατηρούμενης παράβασης ή ανωμαλίας. Για τον σκοπό αυτό δύναται - σε ώρες που δεν κρίνεται απαραίτητη η παραμονή του στο κατάστημα - να ενεργεί σύντομες εφοδείες για έλεγχο της υπηρεσίας των εκτελούντων εξωτερική υπηρεσία, καθώς και για την ενημέρωσή του επί συμβάντων ασφάλειας, τάξης ή κάθε άλλου σε λιμάνι ή χώρο αρμοδιότητος του θέματος.
δ) Η έναρξη κάθε επείγουσας προανάκρισης και η ειδοποίηση, εφόσον υπάρχει ανάγκη, του αρμόδιου Αξιωματικού ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Ειδικότερα, σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής, υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών, την ανακάλυψη και κατάσχεση των προϊόντων και των πειστηρίων και την πρόληψη εξαφάνισης των ιχνών της εγκληματικής πράξης, μεταβαίνοντας επί τόπου αυτοπροσώπως, αν δεν υπάρχει άλλος ανακριτικός υπάλληλος, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.
ε) Η παραλαβή, αποσφράγιση και γνώση του περιεχομένου της εισερχόμενης - κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες - αλληλογραφίας και σε επείγουσες ή σοβαρές περιπτώσεις η μέριμνα ταχείας σχετικής ενημέρωσης του αρμόδιου Βαθμοφόρου και του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
στ) Η παραλαβή της κάθε φύσεως διαβαθμισμένης αλληλογραφίας (εμπιστευτικής και άνω) και η ασφαλής φύλαξη αυτής (χωρίς να αποσφραγιστεί) προς παράδοσή της στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο βαθμοφόρο, κατά την επανάληψη της εργασίας.
ζ) Η τήρηση του Ημερολογίου Συμβάντων της Λιμενικής Αρχής με την συνοπτική σε αυτό εγγραφή των συμβάντων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, συμπεριλαμβανομένων εκείνω που καταγράφηκαν σε Ημερολόγιο Συμβάντων που τυχόν τηρείται από άλλο Τομέα της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία-Λιμεναρχεία). Η προσκόμιση του προαναφερόμενου βιβλίου και η παράδοση τυχόν εγγράφων, μετά τη λήξη της υπηρεσίας του, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων για να λάβουν γνώση (θέτοντας την υπογραφή τους παραπλεύρως της σχετικής καταχώρηση) και στη συνέχεια η προσκόμιση του προς θεώρηση από τον Λιμενάρχη και τον αντικαταστάτη του.
η) Η καθημερινή επιθεώρηση των κρατητηρίων της Υπηρεσίας προς επιβεβαίωση της καλής από πλευράς ασφάλειας καταστάσεώς τους και της μη ύπαρξης αντικειμένων που μπορούν να διευκολύνουν την απόδραση, την αυτοκτονία ή τον τραυματισμό των κρατουμένων
θ) Η ατομική ευθύνη κάθε παράνομης κράτησης ή απόλυσης κρατουμένου στην υπηρεσία του, καθώς και η παραλαβή τυχόν υπαρχόντων κρατουμένων, όπου δεν υπάρχει δεσμοφύλακας (σκοπός κρατητηρίου), λαμβάνοντας γνώση της αιτίας κρατήσεως τους.
ι) Η μέριμνα για την λεπτομερή σωματική έρευνα σ` αυτούς που εγκλείονται στα κρατητήρια, για την παραλαβή των αφαιρουμένων από αυτούς χρημάτων, τιμαλφών και λοιπών αντικειμένων των οποίων η κατοχή, μέσα στα κρατητήρια, απαγορεύεται και η απόδοση αυτών κατά την απόλυση ή μεταγωγή τους. Τα αφαιρούμενα είδη καταχωρούνται στο βιβλίο κρατουμένων, στο οποίο υπογράφει ο κρατούμενος τόσο κατά την αφαίρεση όσο και κατά την απόδοση τους.
ια) Η μέριμνα για τη διατήρηση της τάξης και ασφάλειας στο οίκημα της Λιμενικής Αρχής και τους λοιπούς χώρους, φροντίζοντας - μέσω του βοηθού του - τα γραφεία να είναι ασφαλισμένα κατά τις μη εργάσιμες ώρες και τα κλειδιά τους να είναι τοποθετημένα σε προκαθορισμένη θέση και επιβλέποντας παράλληλα την τάξη και την καθαριότητα των χώρων του οικήματος, με την καθοδήγηση των οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας που έχει στις διαταγές του.
ιβ) Ο Λιμενάρχης δύναται, με Ημερήσια Διαταγή του να ρυθμίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των Αξιωματικών / Υπαξιωματικών Φυλακής, ανάλογα με τις συνθήκες του λιμένα και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό οι Προϊστάμενοι των υποκείμενων Λιμενικών Αρχών οφείλουν να εισηγούνται στον Λιμενάρχη τους προκειμένου να λάβουν τις σχετικές εντολές-οδηγίες.
6. Ο τύπος-είδος των προαναφερομένων εντύπων, ο τρόπος συμπλήρωσης αυτών, η τυχόν θεώρησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση αυτών προβλέπονται με διαταγή αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α.

Άρθρο 28
Βοηθός Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής

Τα καθήκοντα του βοηθού Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής αναλαμβάνονται από νεότερους Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και σε περίπτωση που αυτοί δεν υπάρχουν, από Λιμενοφύλακες και, εφόσον δεν είναι δυνατόν, από τους αρχαιότερους των τελευταίων. Οι εν λόγω βοηθοί εκτελούν φυλακές ανάλογες των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών Φυλακής και διατελούν κάτω από τις διαταγές αυτών, βοηθώντας τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα μεριμνούν για  την:
α) έγκαιρη έπαρση και υποστολή της σημαίας και την έναρξη ή λήξη του τυχόν διαταχθέντος σημαιοστολισμού και φωτοστολισμού.
β) επιμελή τήρηση και φύλαξη των κλειδιών του κρατητηρίου, καθώς και την φύλαξη των κλειδιών των γραφείων του Λιμενικού καταστήματος.
γ) παρακολούθηση της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά τις οδηγίες του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής και η αναφορά σε αυτόν κάθε αντικανονικότητας.
δ) ασφάλιση των θυρών και παραθύρων του Λιμενικού καταστήματος και λοιπών εγκαταστάσεων, το σβήσιμο των φώτων σε χώρους που δεν υπάρχει προσωπικό και την πρόληψη ζημιών από φυσικά αίτια.
ε)  άμεση αναφορά στον Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό Φυλακής κάθε έκτακτου συμβάντος και την υποβοήθηση αυτού στην σύνταξη του Ημερολογίου, στη διεκπεραίωση εγγράφων και κάθε άλλη συναφή ενέργεια.
στ)  διερεύνηση αιτήματος προς εξυπηρέτηση κάθε συναλλασσομένου που επισκέπτεται το Λιμενικό κατάστημα και σε περίπτωση αδυναμίας η ενημέρωση του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού φυλακής για τα περαιτέρω.

ζ) εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης διαταγής του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού Φυλακής.
Auto Scroll Stop Scroll