Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Τηλεφωνητές – Χειριστές Τηλεπικοινωνιακών Μέσων - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε το άρθρο 29 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)

Άρθρο 29
Τηλεφωνητές – Χειριστές Τηλεπικοινωνιακών Μέσων
1. Οι τηλεφωνητές ή χειριστές τηλετύπων και Ρ/Τ κέντρων, εκτελούν υπηρεσία, βάσει πίνακα τον οποίο συντάσσει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιστασίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους και θεωρεί ο Προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής.
2. Οι τηλεφωνητές ή χειριστές των Ραδιοτηλεπικοινωνιακών  σταθμών, τέλεξ ή τηλεφώνου τηρούν το ειδικό βιβλίο τηλεφωνημάτων και ασυρμάτου. Δεν απομακρύνονται από την ενσύρματη ή ασύρματη συσκευή.
3. Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντούν χωρίς καθυστέρηση δηλώνοντας την υπηρεσία, το βαθμό και το ονοματεπώνυμο τους, είναι ευγενείς σε αυτούς που τηλεφωνούν ή αιτούνται οποιαδήποτε πληροφορία και γενικά συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διαταγές  περί χρήσης τηλεφώνων.
4. Πραγματοποιούν τις ραδιοτηλεφωνικές επαφές ετοιμότητας και ενημερώνουν άμεσα το ΡΤΚΛΣ για όλες τις λαμβανόμενες κλήσεις ασφαλείας-κινδύνου μέσω της συσκευής DSC
5. Οι εκτελούντες την νύκτα υπηρεσία τηλεφωνητού-χειριστή τηλεπικοινωνιακών μέσων  διανυκτερεύουν στην Υπηρεσία.
6. Στο τηλέφωνο κάθε Υπηρεσίας επιτρέπεται να γίνεται χρήση μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.
7. Ο τηλεφωνητής υπηρεσίας αναφέρει αμέσως για κάθε τηλεφώνημα που αφορά την Υπηρεσία στον εκτελούντα καθήκοντα Αξιωματικού/ Υπαξιωματικού Φυλακής, ο οποίος αφού σταθμίζει τα γεγονότα ενημερώνει περαιτέρω τους Προϊσταμένους του.
Auto Scroll Stop Scroll