Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Γραφείο Γενικής Αστυνομίας - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Παρουσιάζουμε τo άρθρο 13 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.

Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 13
Γραφείο Γενικής Αστυνομίας


1. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας είναι οι ακόλουθες:
α) Η επεξεργασία των διατάξεων και η υποβολή εισηγήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε θέματα αρμοδιότητος του Γραφείου, και ιδίως θέματα Διοικητικής Αστυνομίας και διατάξεις Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων, η μέριμνα για τον έλεγχο της τήρησής τους από τους κατά περίπτωση υπόχρεους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά των παραβατών.
β) Η σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις έκδοση αδειών – βεβαιώσεων και η μέριμνα για τον έλεγχο δραστηριοποίησης επαγγελματιών στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και ιδίως εκείνων που αφορούν τους ναυτικούς πράκτορες, τους δύτες, την είσοδο λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, τα θαλάσσια ταξί, την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπαίθριο (στάσιμο-πλανόδιο) εμπόριο, την πρόσληψη και νόμιμη δραστηριοποίηση ναυαγοσωστών στις λουτρικές εγκαταστάσεις, την παροχή καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και εν γένει υποβρύχιων δραστηριοτήτων, την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών,  τα ρυμουλκά, τις λάντζες, τις φορτηγίδες, τους γερανούς, τα εφοδιαστικά πλοία και γενικά τα πλωτά ναυπηγήματα καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και μητρώων.
γ) Η εισήγηση κατάρτισης και τροποποίησης των Ειδικών Κανονισμών Λιμένα.
δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων για την έκδοση των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, των διατάξεων περί Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων, Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α), των διατάξεων για τη φόρτωση των οχημάτων στα επιβατηγά πλοία και των διατάξεων για την καταγραφή των ατόμων που επιβιβάζονται σε επιβατηγά πλοία καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των στατιστικών πινάκων κίνησης επιβατών.
στ) Η εξασφάλιση της τήρησης των διατυπώσεων ελευθεροκοινωνίας πλοίων εξωτερικού και η μέριμνα για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων που σχετίζονται με πλοία και φορτία.
ζ) Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα κατεσχεμένα, αργούντα και παροπλισμένα πλοία
η) Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν στην αποστολή και μεταφορά του ταχυδρομείου με τα επιβατηγά πλοία.
θ) Η τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στα ναυάγια, τα επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία λόγω ακινησίας, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών για την ανέλκυση-απομάκρυνσή τους.
ι) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τραυματισμούς και θανάτους προσώπων που έχουν συμβεί συνεπεία ατυχημάτων ή πνιγμών στη θάλασσα καθώς και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην εν γένει δραστηριότητα της Λιμενικής Αρχής επί θεμάτων αρμοδιότητος του Γραφείου .
ια) Η μέριμνα για την καταχώριση ανευρεθέντων αντικειμένων στο σχετικό βιβλίο και η τήρηση των διατάξεων για την απόδοσή τους.
ιβ) Η μέριμνα για την ορθή σύνταξη του Δελτίου Συμβάντων καθώς και την έγκαιρη υποβολή του.
ιγ) Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στις ναυπηγήσεις, επισκευές, μετατροπές, συντηρήσεις και διαλύσεις πλοίων και η έκδοση των προβλεπόμενων κάθε φορά αδειών.
ιδ) Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα πλοία και τη δίωξη των παραβατών.
ιε) Η μέριμνα για τη μεταφορά ασθενών με επιβατηγά ή άλλα πλοία και πλωτά μέσα του Λ. Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιστ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση εφαρμογής των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα και των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων στη ζώνη δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής, επί των επιβατηγών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων στα οποία λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο έλεγχος της τήρησής τους από τους κατά περίπτωση υπόχρεους.
ιζ) Η παρακολούθηση της καθαριότητας στους λιμένες, στις ακτές και γενικά στους χώρους δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
ιη)Η μέριμνα της τήρησης της δημόσιας τάξης, κοινής ησυχίας και δημόσιας υγείας στους λιμένες και γενικά στους χώρους δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης στις περιπτώσεις, ιδίως, απεργιών, κινητοποιήσεων, δημόσιων συναθροίσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εορτών, εκλογών, καθώς και η εκπόνηση των σχετικών κατά περίπτωση σχεδίων μέτρων αστυνόμευσης και τάξης (Σ.ΜΕ.Α.Τ.) που εκδίδονται σύμφωνα με την Μόνιμη Αστυνομική Εγκύκλιο (Μ.Α.Ε.) αριθμ. 05 (Αριθ. Φακ.: Μ.Φ. 511.4/2012/Αρ. Σχεδ.: 767/29-02-2012 εγκύκλιος ΥΠτΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Α΄ - Β΄)
 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
ιθ) Η διενέργεια καταμετρήσεων για την αποφυγή επιβίβασης υπεράριθμων επιβατών στα επιβατηγά πλοία.
κ) Η φρούρηση των πλοίων εξωτερικού, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας.
κα) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στις ναυπηγήσεις, επισκευές, μετατροπές, συντηρήσεις και διαλύσεις πλοίων καθώς και η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά.
κβ) Η, μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Επιστασίας, κατανομή των σκοπών αστυνομικών καθηκόντων.
κγ) Η σχεδίαση και εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων περιπολιών αστυνόμευσης από ξηρά και θάλασσα για θέματα ενδιαφέροντος του Γραφείου και σε συνεργασία με το Γραφείο Πλωτών – Χερσαίων Μέσων.
κδ) Η εισήγηση προς το Λιμενάρχη κάθε μέτρου για την πρόληψη και καταστολή των παραβάσεων των Κανονισμών Λιμένων και της νομοθεσίας γενικά που αφορά τη δημόσια τάξη, καθώς και κάθε άλλου μέτρου που αποσκοπεί στη διατήρηση της τάξης και της ευρυθμίας της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
κε) Ο έλεγχος φορτοεκφορτώσεων επικίνδυνων ειδών/φορτίων στους λιμένες.
κστ) Η προστασία των θαλασσίων αρχαιολογικών χώρων και των δημοσίων κτημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
κζ) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των θαλασσίων μέσων αναψυχής, μικρών σκαφών, σκαφών αναψυχής και γενικά κάθε σκάφους που κυκλοφορεί στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης που εμπίπτει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής, σε συνεργασία με τα διατιθέμενα πλωτά επιχειρησιακά μέσα, εφόσον απαιτείται.
κη) Ο έλεγχος και η κίνηση της διαδικασίας δίωξης των παραβατών των Αγορανομικών Διατάξεων.
κθ) Η μέριμνα για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στους χώρους δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλευσης των λιμένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κ.Ο.Κ.
λ) Η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικά των διατάξεων που αφορούν στην κίνηση και κυκλοφορία των οχημάτων κάθε κατηγορίας στις χερσαίες ζώνες των λιμένων και τους εξομοιούμενους χώρους καθώς και την επιβολή των κατά πε΄ριπτωση προβλεπόμενων ποινών και προστίμων  κατά των παραβατών της σχετικής νομοθεσίας.
λα) Η μέριμνα για τον εξοπλισμό της Λιμενικής Αρχής και των ασχολούμενων με την τροχονομία οργάνων με τα απαραίτητα υλικά και μέσα.
λβ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού της Λιμενικής Αρχής σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και Τάξης, καθώς και σε θέματα αστυνομίας τροχαίας, αγορανομίας, παραεμπορίου και αστυνόμευσης των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγχειρίδια που παρέχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
λγ) Η συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές Αρχές για τη διεξαγωγή συνεκπαιδεύσεων ή/και συνασκήσεων ή/και από κοινού αστυνομικών επιχειρήσεων, σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, αστυνομίας τροχαίας και παραεμπορίου.
λδ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το θαλάσσιο τουρισμό, την κίνηση, τον έλεγχο, την εμφάνιση, την υγιεινή, την καθαριότητα των πλοίων αναψυχής, των πλοίων ή μικρών σκαφών που διενεργούν θαλάσσιες εκδρομές καθώς και των πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες.
λε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής με το θαλάσσιο τουρισμό και τα τουριστικά πλοία νομοθεσίας, η έκδοση των σχετικών αδειών, η κανονική είσπραξη των κατά περίπτωση τελών και εισφορών και η τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εγκυκλίους.
λστ) Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των τουριστικών πλοίων και των διακινούμενων τουριστών - περιηγητών.
λζ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν ναυτικούς, ιστιοπλοϊκούς και λοιπούς συναφείς με τα θαλάσσια αθλήματα ομίλους και η παροχή κάθε συνδρομής για την τέλεση ναυταθλητικών αγώνων και επιδείξεων.
λη) Η, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, λήψη μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της τουριστικής εικόνος των λιμένων της περιοχής δικαιοδοσίας του. την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς τους τουρίστες.
λθ) Η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και διαταγών που αφορούν στη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και στην έκδοση των σχετικών αδειών.
μ) Η έγκριση λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και η τήρηση του σχετικού βιβλίου.
μα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις καταδύσεις αναψυχής, τα ταχυπλόα σκάφη και τα λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής
μβ) Η μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση των ναυαγοσωστών στις λουτρικές εγκαταστάσεις
μγ)  Η τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών διοικητικών διατάξεων, πλην αυτών που η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλα Γραφεία.
μδ) Η τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων αποφάσεων επιβολής προστίμων καθώς και η τήρηση της σχετικής αλληλογραφίας.
με) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση καταβολής των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων και η ενημέρωση των οικείων ΔΟΥ κατά περίπτωση.
μστ) Η τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σε περίπτωση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου
μζ) Η εκτέλεση παρεπόμενων διοικητικών ποινών και η τήρηση κάθε απαραίτητου στοιχείου για τον έλεγχο καθ υποτροπή τέλεσης παραβάσεων και η σχετική εισήγηση επιβολής ανάλογων κυρώσεων στους παραβάτες, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
μη) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής) περί των θαλασσίων επιβατικών μεταφορών, των δικαιωμάτων επιβατών και των αποφάσεων καθορισμού δρομολογίων των επιβατηγών πλοίων τακτικών γραμμών.
μθ) Ο έλεγχος εφαρμογής του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων από τα δρομολογημένα επιβατηγά πλοία
ν) Η λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων κατά τους κατάπλους και απόπλους των επιβατηγών πλοίων (και οχηματαγωγών) ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διακίνηση των επιβατών και οχημάτων στους χερσαίους χώρους λιμένα και η επιβίβαση /αποβίβαση στα/από τα πλοία καθώς και η σε συνεργασία με τους πλοιάρχους, λοιπούς αξιωματικούς και πληρώματα των πλοίων, λήψη μέτρων πρόληψης επιβίβασης υπεράριθμων επιβατών στα πλοία.
να)Η συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές αναφορικά με τον έλεγχο επιβατών και οχημάτων εξωτερικού.
νβ) Ο καθορισμός και ο έλεγχος τήρησης της σειράς προτεραιότητας των εισερχομένων στο λιμένα πλοίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
νγ) Ο ορισμός των θέσεων αγκυροβολίας, πρόσδεσης, παραβολής ή πρυμνοδέτησης και παραμονής των πλοίων στο λιμένα, στα κρηπιδώματα και τους προβλήτες, λαμβανομένων υπόψη του είδους και των διαστάσεων των πλοίων, του είδους και των ποσοτήτων των προοριζομένων για φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων, της ύπαρξης αποθηκών για εναπόθεση των φορτίων, των διαθέσιμων προκυμαιών και προβλητών, της κίνησης του λιμένα.
νδ) Ο ορισμός των θέσεων αγκυροβολίας και της διάρκειας παραμονής των πλοίων.
νε) Ο ορισμός μόνιμων θέσεων παραμονής πλοίων που προορίζονται για την αποθήκευση υλικών ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
νστ) Ο έλεγχος τήρησης από από τους υπεύθυνους των περί αγκυροβολίας των πλοίων διατάξεων.
νζ) Η μέριμνα για τη μεθόρμιση, απομάκρυνση ή αλλαγή αγκυροβολίας των πλοίων που παρεμποδίζουν την κίνηση στο λιμένα ή δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των πλοίων, των εγκαταστάσεων και της θαλάσσιας συγκοινωνίας γενικότερα,  σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και VTS, όπου τα τελευταία υφίστανται.
νη) Η καταγραφή και παρακολούθηση των ναυτιλιακών κινδύνων και η άμεση ανάληψη ενεργειών σε περιπτώσεις που αυτή επιβάλλεται, σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
ξ) Η διενέργεια τακτικών ελέγχων για την πρόληψη/καταστολή των παράνομων έργων σε αιγιαλό – παραλία, θάλασσα, χερσαία ζώνη και εξομοιούμενων χώρων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών και την ταχεία περάτωση των διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ξα) Η συγκέντρωση στοιχείων και η εισήγηση προς το Λιμενάρχη για ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΝΑ, της Κτηματικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Δόμησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Εισαγγελικής Αρχής για τέλεση παράνομων έργων στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα.
ξβ) Η έκφραση απόψεων επί μελετών έργων και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ξγ) Η παρακολούθηση της έναρξης των εργασιών και αποπεράτωσης των έργων καθώς και της τήρησης των περιβαλλοντικών και λοιπών όρων – προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ξδ) Η μέριμνα για την ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάση δεδομένων των στοιχείων που αφορούν στις προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και στην εξέλιξή των υποθέσεών τους, για παράνομα έργα σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα, Ζώνη Λιμένα και εξομοιούμενους χώρους.
ξε) Η συγκέντρωση στοιχείων και έκφρασης γνώμης επί μελετών λιμενικών έργων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους και διαταγές.
ξστ) Ο έλεγχος των όρων - προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στους παραχωρησιούχους εντός της Ζώνης Λιμένα και η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην προστασία των χώρων αυτών.
ξζ) Η μέριμνα για τις ενδεικνυόμενες λειτουργικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους διακινούμενους επιβάτες, φορτία, οχήματα και πλοία.
ξη) Ο έλεγχος των όρων – προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στις αποφάσεις για την εκτέλεση έργων στη Ζώνη Λιμένα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης της  ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών.
ξθ) Η συμμετοχή στον καθορισμό χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων (χωροθέτηση) σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία.
ο) Η μέριμνα για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της τάξης στον λιμένα, από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο καθώς και η μέριμνα εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο λιμένα και η τυχόν τροποποίησή τους.
οα) Η ενημέρωση του Λιμενάρχη για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως αντιπροέδρου της Λιμενικής Επιτροπής.
οβ) Η λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών προστασίας των λιμενικών εγκαταστάσεων από ζημιές που προκαλούν τρίτοι, πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα και η παρακολούθηση αποκατάστασής τους από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.
ογ) Η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας της λιμενικής υποδομής η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για την ανάληψη των απαραιτήτων ενεργειών αποκατάστασης (υποσκαφές, εκβαθύνσεις κ.λ.ττ.) καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με την υλοποίηση των λειτουργικών παρεμβάσεων στους λιμένες, σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, όπου απαιτείται.
οδ) Η συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή των πληροφοριών λιμένων στην ΥΥ/ΠΝ και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑ.
οε) Η τήρηση αρχείου Ζωνών Λιμένων και χώρων που εξομοιώνεται με Ζώνη Λιμένα.
οστ) Η εισήγηση εκτέλεσης κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Λιμενικών Αρχών ή έργων ανακαίνισης, συντήρησης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν με αίτηση συνδρομής των οικείων Λιμενικών ταμείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
οζ) Η παρακολούθηση φορτοεκφορτωτικών, αχθοφορικών, λεμβουχικών, ρυμουλκικών, καβοδετικών εργασιών και αντιστοίχων δικαιωμάτων, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
οη) Η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ναυτιλιακής κίνησης, κίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές και εγκυκλίους.
οθ) Η μέριμνα για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στην υδροληψία των πλοίων.
2. Με Η.Δ. του Λιμενάρχη ορίζεται Αξιωματικός ή άλλος βαθμοφόρος της Λιμενικής Αρχής ως Δημόσιος Κατήγορος, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα  σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και τις πάγιες διαταγές – οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και την τήρηση και φύλαξη των βιβλίων του Δημόσιου Κατήγορου και της σχετικής αλληλογραφίας.

3. Ο Λιμενάρχης δύναται, με Η.Δ του να αναθέτει στο Γραφείο αυτό και την τήρηση της διαδικασίας επιβολής προστίμου που ανατίθεται σε Γραφεία άλλων Τομέων με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Auto Scroll Stop Scroll