Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Θέσπιση μέτρων οικογενειακής μέριμνας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεχθήκαμε μεγάλο πλήγμα στο μισθό μας, με τις συνεχόμενες περικοπές-μειώσεις και την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον, υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό με κοινωνική ευαισθησία και ανθρώπινη προσέγγιση. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα αποτελέσουν σημαντική ανακούφιση γι’ αυτούς. 

Η εναρμόνιση των διατάξεων του Π.Δ. 138/01 «Περί Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.» έτσι όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/2003, μ’ αυτές των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι επιβεβλημένη.
Επίσης, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εφαρμογή στο στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μια σειρά ευεργετικών διατάξεων που διέπουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συνεπώς, βασισμένοι πάντα στη σύγχρονη νομολογία, υποβάλουμε προτάσεις οι οποίες τροποποιούν το υπάρχον Π.Δ. Αδειών αλλά και θεσπίζουν ευεργετικές διατάξεις προσαρμοσμένες πάντα στις σύγχρονες ανάγκες των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για όσες από τις ρυθμίσεις αφορούν άδειες, απαιτείται η τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 138/01 «Περί Αδειών Προσωπικού Λ.Σ.» και για όσες αφορούν ευεργετικές διατάξεις και Μέτρα Οικογενειακής Μέριμνας, απαιτείται απλά η βούληση της φυσικής μας ηγεσίας.

Σημαντικότερες από αυτές είναι:
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (01) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
2. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω αύξηση της άδειας ανατροφής κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, ακόμη και στις περιπτώσεις πολύδιμης κύησης.
Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
3. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, αύξηση της άδειας ανατροφής κατά ένα (1) μήνα.
4. Αύξηση της γονικής άδειας.
5. Άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών μέχρι και δύο έτη
Στους γονείς στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. 
Υιοθεσία: Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας χορήγηση για έκαστο θετό γονέα ειδικής άδειας, πέραν των προβλεπομένων, η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά.
Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου στο προσωπικό που υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου.
Διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική).
Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:
1. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για την ενδιαφερόμενη:
α. Απαλλαγή από υπηρεσίες από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία.
β. Χορήγηση κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας, πέραν των προβλεπομένων.
γ. Χορήγηση επιπλέον ειδικής άδειας για την εμβρυομεταφορά.
2. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς πέραν των προβλεπομένων.
Ευεργετικές διατάξεις
1. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, να εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση.
2. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑμΕΑ να απαλλάσσονται των υπηρεσιών.
3. Για όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προστατεύουν ΑμΕΑ θέσπιση των παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑμΕΑ να απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, να έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑμΕΑ, να εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, να απαλλάσσονται.
Στην περίπτωση των συζευγμένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα εν λόγω ευεργετήματα να τα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
4. Συζευγμένοι με ένα τουλάχιστον τέκνο ανήλικο να εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συμπίπτουν, έως την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους. Το παραπάνω εδάφιο να εφαρμόζεται ανάλογα και για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος        Τσιάνος Παναγιώτης
Auto Scroll Stop Scroll