Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Νομοθεσία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

 • ΦΕΚ Β 3987/17 Κύρωση του 812017 κανονισμού "Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής"
 • Ν.4150/2013 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"
 • N.4081/12 ΦΕΚ 184 Α' 27/9/2012 "Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις", άρθρο 7, Διατάξεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Π.Δ. 94/2012 Ίδρυση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου - Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργείου Ναυτιλίας (άρθρο 8)
 • Ν.4058/2012 "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις"
 • Π.Δ. 19/2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) και σύσταση Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Nόμος 4029/2011 "Εθελοντισμός στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο Π.Σ. και άλλες διατάξεις"
 • Π.Δ. 67/2011 (ΦΕΚ 149 Α΄/27-06-2011) "Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής"
 • Νόμος 3938/2011 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
 • Nόμος 3922/2011 "Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις"
 • Π.Δ. 127/2010 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (...) Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας"
 • Π.Δ. 96/2010 "Σύσταση ΥΘΥΝΑΛ, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων"
 • Π.Δ. 50/2010 "Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.189/2009
 • Π.Δ. 24/2010 "Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009"
 • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Αριθ. Πρωτ.: 2/4431 "Τροποποίηση προϋπολογισμού - αποθεματικό 10%"
 • Π.Δ. 189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων"
 • Άρθρα του Π.Δ. 189/2009 που αφορούν το Λ.Σ.
 • Π.Δ. 184/2009 "Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη"
 • Νόμος 3528/2007 Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
 • Π.Δ. 15/2007 "Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης..."
 • ΦΕΚ 1132/21-8-2006 "Δωρεάν μετακίνηση προσωπικού Λ.Σ. στις αστικές συγκοινωνίες"
 • Περισσότερα για την μετακίνηση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δείτε (εδώ)
 • Π.Δ. 254/2004 "Κώδικας δεοντολογίας Αστυνομικού"


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ.
"Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ." (Λ.Α.Π.)
"Τροποποίηση Απόφασης σύστασης Λ.Α.Π."

 • Π.Δ. 169/2007 "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων"
 • Nόμος 3016/2002 "Θέματα Μισθολογίου"
 • Νόμος 3205/2003 "Μισθολογικές ρυθμίσεις..."
 • Νόμος 3257/2004 "Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων" (άρθρ.7)
 • Π.Δ. 194/2004 "Τροποποίηση διατάξεων Β.Δ. 160/1970 ΦΕΚ 44Α' Περί Ταμείου Αρωγής Λ.Σ. (Τ.Α.Λ.Σ.)"
 • Νόμος 3029/2002 "Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης"
 • Νόμος 2685/1999 "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας"
 • Π.Δ. 200/1993 "Περί οδοιπορικών εξόδων"
 • Νόμος 1976/91 "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων συνταξιοδοτικής νομοθεσίας"
 • Νόμος 1902/1990 "Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων"
 • Νόμος 1204/1981 "Τροποποιήσεις του Π.Δ.414/74 Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας"


  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
 • ΠΔ 136/2014 (Α’ 224) τροποποίηση του Π.Δ. 432/83 "Υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ. και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.".
 • ΦΕΚ 1728/15-7-2013 Β' "Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία" Δωρεάν μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Π.Δ. 97/2012 του Π.Δ. 33/2009 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο ε
 • ΦΕΚ 1288/11-4-12 «Επίδομα σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής»
 • Π.Δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ»
 • Π.Δ. 19/2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) και σύσταση Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Π.Δ.58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»
 • Π.Δ.37/2012 «Καταστάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»
 • Π.Δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»
 • Π.Δ. 112/2011 «Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού και Ιερέα»
 • Ν.4033/2011 (ΦΕΚ. Α΄264), άρθρο 27 τροποποιήσεις του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) και του Ν.3079/2002 (Α΄122)
 • Νόμος 3922/2011 "Σύσταση Αρχηγείου ΛΣ-ΕΑ και άλλες διατάξεις"
 • Α.Π. 1146.1/58/11//22-11-10 "Παροχή διευκολύνσεων στο άρρεν προσωπικό του Λ.Σ. με οικογενειακές υποχρεώσεις"
 • ΦΕΚ 1357/01/09/10 "Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία..." και "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17 Ιαν/ 10 Φεβ 1984 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 74), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.951.1/32/310287/ Σ.630/ 31 Ιαν 2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 210)" ΒΟΕΑ
 • Π.Δ. 106/10 Τροποποίηση του Π.Δ. 138/2001 "Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος"
 • Π.Δ. 33/2009 "Τοποθετησεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό"
 • 25-11-2008//1146.1/35/2008 Διευκρινίσεις "Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λ.Σ."
 • Α.Π. 35//06-04-08 "Μέτρα Μέριμνας Προσωπικού"
 • Νόμος 3569/2007 «Συνεταιρισμοί Θαλάσσιας Αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν.».
 • Π.Δ. 112/2007 "Καθορισμός προσωπικού Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης..."
 • Ν.3079/2002 "Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος" (τροποποιησεις μέχρι και το 2012 και περιεχόμενα)
 • Νόμος 3490/2006 Τροποποιήσεις του Νόμου 3079/2002 "Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος"
 • Αριθμ. Πρωτ. 1118.8/04/06//22-06-06 "Χορήγηση αδειών λόγω τέλεσης γάμου και λόγω γέννησης τέκνων"
 • Νόμος 3232/05 "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης" (σχετικό άρθρο 34) και Π.Δ 432/1983 "Υγειομομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ε.Δ. και του Λιμενικού Σώματος και των μελών των οικογενειών τους"
 • Π.Δ. 187/2004 "Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λ.Σ."
 • Π.Δ. 169/2004 "Υγειονομική Περίθαλψη Προσωπικού Λ.Σ."
 • ΦΕΚ 663/7-5-2004 "Κύρωση κανονισμού οπλοκατοχής-οπλοφορίας-οπλοχρησίας στο Λ.Σ"
 • Π.Δ. 41/2003 "Τροποποίηση του Π.Δ. 176/1997, Μέτρα για τη βελτίωση εργασίας εγκύων, λεχώνων, γαλουχουσών γυναικών"
 • Νόμος 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης..."
 • Π.Δ. 68/2003 "Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λ.Σ."
 • Π.Δ. 308/2003 "Τροποποίηση Π.Δ. 138/2001 Άδειες προσωπικού Λ.Σ."
 • Π.Δ. 56/2002 "Εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού Λ.Σ."
 • ΦΕΚ 1122/2002//28-8-02 "Κύρωση του Κανονισμού για τη διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.)"
 • ΦΕΚ 344/21-03-2002 Απόφαση 118.8/49/02 Κύρωση Κανονισμού 65 "Κατανομή Προσωπικού Λ.Σ...."
 • Νόμος 2935/2001 "Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις"
 • Νόμος 2725/99 "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός"
 • Νόμος 2329/1995 "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΛΣ και άλλες διατάξεις"
 • Νόμος 2287/1995 "Κύρωση Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα" Με τροποποιήσεις
 • Π.Δ. 210/1993 "Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού" (Πειθαρχικές Κυρώσεις)
 • Π.Δ. 432/83 "Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ε.Δ. και του Λ.Σ., καθώς και των μελών της οικογενείας τους"
Auto Scroll Stop Scroll